Facebook stranica ordinacije
https://www.facebook.com/speckggs/ GLAS - Svaka majka sa lakoćom razlikuje poruke koje joj beba šalje glasom. To su bebina saopštenja o njenom stanju, htenjima i potrebama. Dete najviše koristi glas u fazi sticanja osnovnog poverenja. Paralelno sa ovim prejezičkim glasovnim iskazima, odvija se i fonematsko-govorno-jezički razvoj.
 

GOVOR I JEZIK - Govor podrazumeva: fonaciju, artikulaciju i suprasegmentnu strukturu (tempo, ritam, akcentuacija,...). Jezik podrazumeva: leksiku, semantiku, morfologiju, gramatiku i sintaksu. Verbalna komunikacija medju ljudima zasniva se na govoru i jeziku. Obzirom da govor i jezik nisu identični pojmovi, i poremećaje govora i jezika klasifikujemo kao posebne entitete.
 

SLUH - Sluh je prva i poslednja karika u procesu verbalne komunikacije. Beba koja ne čuje nikada neće sama progovoriti. Oštećenje sluha od 40 dB, otežava razumevanje govora 100 puta. Oštećenje sluha klasifikujemo u odnosu na kvantitet, kvalitet i vreme nastanka oštećenja, kao i u odnosu na izgubljeno vreme za rehabilitaciju.
 

ČITANJE I PISANJE - Savremeni metodi obuke čitanja ne omogućavaju ni svakom školskom detetu da ovlada ovim specifičnim sredstvom verbalne komunikacije. Čitanje ima svoju vrednost samo ako dete uspeva da dešifruje značenje pročitanog.
Pisanje je najsloženija ljudska aktivnost. Ovo sredstvo verbalne komunikacije angažuje i centralni i periferni nervni sistem, u cilju kodiranja i konzerviranja misaono-jezičke poruke.

 

NAŠA METODA - Onog trenutka kada pacijent, odnosno dete sa roditeljima, udje u naš Kabinet, započinjemo procenu. U zavisnosti od “uputne” dijagnoze, pacijenta testiramo nekim od testova za procenu nivoa razvoja i upotrebljivosti/operativnosti jezika i govora. Na kraju pregleda timski pravimo diferencijalno dijagnosticiranje: alalija-dislalija-autizam-rana dečja psihoza-oštećenje sluha - mentalna retardacija – poremećaji govora i jezika udruženih / kao posledica drugih neuroloških poremećaja; i postavljamo našu radnu dijagnozu.

 


 
 


DISLALIA, MUCANJE, DIZARTRIJA, RINOLALIJA, ALALIJA, DISFAZIJA, AFAZIJA, NAGLUVOST, GLUVOĆA, DISLEKSIJA, DIZGRAFIJA

 
 


1. Slikom do reči
2. Šta oni rade?
3. Ja čitam, ti pišeš, a on?
4. Jesam, bio sam i biću

Nove knjige u pripremi

 
 
 

©  VeRa - Kabinet za glas, govor i sluh