glas_govor_sluh_head_01 glas_govor_sluh_head_02 glas_govor_sluh_head_03
glas_govor_sluh_head_04 glas_govor_sluh_head_05
glas govor_i_jezik citanje_i_pisanje sluh metod knjige glas glasglas_govor_sluh_final_menu_13


glas_govor_sluh_01

glas_govor_sluh_02


glas_govor_sluh_03


glas_govor_sluh_04glas_govor_sluh_05

GLAS - Svaka majka sa lakoćom razlikuje poruke koje joj beba šalje glasom. To su bebina saopštenja o njenom stanju, htenjima i potrebama. Dete najviše koristi glas u fazi sticanja osnovnog poverenja. Paralelno sa ovim prejezičkim glasovnim iskazima, odvija se i fonematsko-govorno-jezički razvoj.info_button
 

gray_line_sep

GOVOR I JEZIK - Govor podrazumeva: fonaciju, artikulaciju i suprasegmentnu strukturu (tempo, ritam, akcentuacija,...). Jezik podrazumeva: leksiku, semantiku, morfologiju, gramatiku i sintaksu. Verbalna komunikacija među ljudima zasniva se na govoru i jeziku. Obzirom da govor i jezik nisu identični pojmovi, i poremećaje govora i jezika klasifikujemo kao posebne entitete.info_button
 

gray_line_sep

SLUH - Sluh je prva i poslednja karika u procesu verbalne komunikacije. Beba koja ne čuje nikada neće sama progovoriti. Oštećenje sluha od 40 dB, otežava razumevanje govora 100 puta. Oštećenje sluha klasifikujemo u odnosu na kvantitet, kvalitet i vreme nastanka oštećenja, kao i u odnosu na izgubljeno vreme za rehabilitaciju.info_button
 

gray_line_sep

ČITANJE I PISANJE - Savremeni metodi obuke čitanja ne omogućavaju ni svakom školskom detetu da ovlada ovim specifičnim sredstvom verbalne komunikacije. Čitanje ima svoju vrednost samo ako dete uspeva da dešifruje značenje pročitanog.
Pisanje je najsloženija ljudska aktivnost. Ovo sredstvo verbalne komunikacije angažuje i centralni i periferni nervni sistem, u cilju kodiranja i konzerviranja misaono-jezičke poruke.info_button

 

gray_line_sep

NAŠA METODA - Onog trenutka kada pacijent, odnosno dete sa roditeljima, uđe u naš Logopedski kabinet, započinjemo procenu. U zavisnosti od "uputne" dijagnoze, pacijenta testiramo nekim od testova za procenu nivoa razvoja i upotrebljivosti/operativnosti jezika i govora. Na kraju pregleda timski pravimo diferencijalno dijagnosticiranje: alalija-dislalija-autizam-rana dečija psihoza-oštećenje sluha - mentalna retardacija - poremećaji govora i jezika udruženih / kao posledica drugih neuroloških poremećaja; i postavljamo našu radnu dijagnozu.info_button

 


DISLALIA, MUCANJE, DIZARTRIJA, RINOLALIJA, ALALIJA, DISFAZIJA, AFAZIJA, NAGLUVOST, GLUVOĆA, DISLEKSIJA, DIZGRAFIJA

 


1. Slikom do reči
2. Šta oni rade?
3. Ja čitam, ti pišeš, a on?
4. Jesam, bio sam i biću

Nove knjige u pripremi

©  VeRa - Kabinet za glas, govor i sluh